RESAROSYSTEMET

Värme och ventilation med luftcirkulation
Varma golv (Mjukvärme)INFORMATION
Denna information gäller: Villor med Marknära Installationsbjälklag


Denna skrift innehåller följande rubriker

(tryck för snabbtransport på sidan)
Lite tekniska fakta
Fribärande bjälklag med installationsmöjligheter
Golvbeläggning
Golv i övervåningen

Boende kalla vintrar
Tester

RESAROSYSTEMET värmesystem
RESAROSYSTEMET med dynamiskt uteluftintag
Rening av ventilationsluft vid dynamiskt uteluftintag
Rening av cirkulationsluft

Elinstallationer
El i övervåningen
Huset i framtiden.
Ny teknikutveckling

Längst ner på sidan
Textbilagor


 

Lite tekniska fakta!
RESAROSYSTEMET kan användas i 1-plans, 1 1/2-plans eller 2-plans villor.
Det kan också användas enbart som grund, till villor av t. ex trä tegel eller betong. Med grundläggning med RESAROELEMENT i betong i bottenbjälklaget.

När ytterväggarna är klädda med träpanel utnyttjar vi spalten bakom denna till förvärmning av uteluften = Komplement till solfångare. Utrymmet under takbeläggningen utnyttjas alltid.

Golven värms underifrån med cirkulerande varmluft och ventilationsluft inuti RESARO-elementet.
Elementet är framtaget speciellt för detta ändamål. Den öppna konstruktionen ger luften möjlighet att passera under golvskivan utan motstånd.

Hela huset ventileras effektivt med gemensam värme- och ventilationsluft.
Grunden görs fukt och radontät, med markisolering och tätning med gastät helsvetsad presenning.

Med bjälklag i två plan av typ RESARO kan även övervåningen förses med varma golv. Övervåningens bjälklag kan även användas för luftkonditionering, dvs kyld luft kan svalka i första hand övervåningen och i andra hand resten av huset.

Huset kan även byggas med ytterväggar i betong med utvändig värmeisolering.


Fribärande mellanbjälklag med installationsmöjligheter
Försök på KTH visar att helbetongelementen kan användas upp till 8 m spännvidd, fribärande. Även längre i kraftigare utförande, vilket ger ett stadigare golv än trägolv.

  • Bjälklagselementens utförande förenklar installationerna och ger därmed lägre pris.

  • Alla installationerna är åtkomliga för inspektion eller komplettering för all framtid.

Golvbeläggning
Det finns i dag fler ekonomiskt tilltalande alternativ på övergolv att välja mellan av både syntetiskt material och naturmaterial som läggs på korksmulepapp eller liknande.
Även demonterbara övergolv i både laminat och naturmaterial, undertill belagda med fjädrande material.
Underhållsfria och gåvänliga golv.

Även ett rustikt golv kan läggas på golvelemnten. Kontakta Resaro för detaljer.

Klimatet för naturträ i golvet är bättre vid lågtemperatur än vid golvvärmeförhållanden.


Golv i övervåningen:
Även övervåningens golv kan förses med betongelement i helbetongutförande som är något dyrare än ett konventionellt mellanbjälklag. Bjälklagselementen är normalt vända med betongskivan nedåt som undertak. Det bärande golvet läggs flytande på ljuddämpande gummilister på bjälklagsbalkarna.
Bjälklagslementen kan även vändas med skivan upp med undertak av t.ex gipsskivor.

  • Dessa arrangemang ger betydligt bättre ljudklimat mellan våningarna än som är vanligt i villor.

.åter till rubrikförteckning

Boende kalla vintrar
Du minns säkert den extremt kalla vintern 1986.
Vintrarna 1994 och 1996 har också bjudit på riktiga köldknäppar.
Med RESARO värme- och ventilationssystem får Du:

  • ett skönt golv som blir varmare, ju kallare det är ute. Jämnt över hela ytan.

utan

  • heta zoner av den intensiva värmen från rören i ett vattenburet golvvärmesystem. (Brukar vara 28 o C till 45 o C)

  • utsatta vattenledningar som kan frysa sönder vid ett långt strömavbrott,

  • risk för vattenläckage,

  • risk för syreupptagning genom plaströrsväggar in i cirkulationsvattensystemet, (syre ger upphov till korrosion på värmepannan)

  • krånglande termostatventiler för temperaturreglering.

Tester:
Byggelementen har typprovats på Tekniska Högskolan i Stockholm, på Avdelningen för Stålbyggnad, under ledning av Professor Torsten Höglund.

.åter till rubrikförteckning

RESAROSYSTEMET värmesystem
Ny komfort överallt i huset.
Filtrerad inneluft tillsammans med uteluft för ventilation värms upp och leds in i bottenbjälklaget under golvskivan.

  • Ventilationsluften sprids effektivt till husets alla delar.

  • Huset värms dels med de varma golven och dels genom värmning med cirkulationsluft som rör sig genom bostaden.

  • Luften kommer ljudlöst in längs ytterväggarna och cirkulerar dragfritt genom rummen.

  • Luftcirkulationen ger jämn värme och ventilerar överallt i bostaden.

  • Håller grunden torr samtidigt som huset värms upp underifrån.

  • Värmen får sprida sig den naturliga vägen med hjälp av naturliga luftrörelser. Detta är en av de stora fördelarna med våra system.

Luftljud (väsljud) från en fläkt är enkelt att dämpa. Det gör man med enkla kanaldämpare, vilka alltid ingår i våra anläggningar.
För att hålla ljudnivån nere är tilluftskanalen alltid rymlig för att ge låga lufthastigheter.


RESAROSYSTEMET med dynamiskt uteluftsintag
Du kanske väljer ventilationssystemet med Dynamiskt uteluftsintag genom takisoleringen. Denna kan bestå av valfritt luftgenomsläppligt isolermaterial. Luften sugs in genom isoleringen genom det undertryck som frånluftsfläkten skapar.

Under den kalla årstiden värms uteluften, då den passerar takisoleringen, av den värme som är på väg ut genom isoleringens fibrer. Därmed återvinns den värme som annars skulle försvinna ut genom taket.

Under sommaren leder man in uteluften genom en luftkanal från norrsidan - såvida man inte vill öppna fönstren så undertrycket i huset upphör.

  • Detta utförande ger huset de i särklass bästa värmeisoleringsegenskaperna trots helt vanlig isoleringstjocklek.

  • I kombination med RESAROSYSTEMET som ger golvvärme och en frånluftsventilerad grund behövs ej återvinningsaggregat.

  • vilket ger ytterligare lägre byggkostnader som kommer Er till godo

  • varma golv och därmed sänkt rumstemperatur ger ytterligare lägre boendekostnader.

Rening av ventilationsluft vid dynamiskt uteluftintag
Takisoleringen används som ett jättelikt effektivt filter och renar den uteluft som sugs in. Isoleringen filtrerar bort praktiskt taget alla partiklar och behöver aldrig bytas ut. - Den har kapacitet för över 200 år framåt. Tester på bland annat Institutionen för Byggnadsfysik Lunds Universitet visar detta.
Ventilationsluften fördelas i hela huset tillsammans med den cirkulerande inneluften .

Rening av cirkulationsluft
Ett gemensamt dubbelt filter för cirkulationsluften renar luften för hela huset till önskad renhet. Filtret består av två delar vilket underlättar rengöring och byte..

  • Ett grovfilter som är tvättbart. Spolas av i duschen. Kostar inget att göra. Sparar finfilter. En filtervakt talar om när det är dags.

  • Samt ett djupfilter med stor kapacitet. Byte av detta görs en gång om året eller vartannat år beroende på vilken finhetsgrad på filtret som önskas.

  • Några hus i Sverige med dynamiskt uteluftsintag bebos av allergiker. Borde vara många!

.åter till rubrikförteckning

Elinstallationer:
Elinstallationerna, dvs de fasta installationerna, för bottenvåningen förlägger vi inuti bjälklagselementen.
Spis, ugn, frys, tvättmaskin, varmvattenberedare, värmepatron mm förses med kabel med ny sorts stickpropp enligt ett system som ENSTO har utvecklat.
RESARO är de första i världen som fått godkänt att använda detta snabba kopplingssystem i villor och hyreshus.

  • Apparaterna ansluts direkt till elcentralen genom att kablarna läggs i bjälklaget och sticks in i elurtag i elcentralen. Elektrikern behöver inte skruva någonting.

  • Stickurtag för bordslampor etc. hängs upp i väggarna ovanför sockellisterna längs ytterväggarna och går relativt enkelt att flytta.

  • Enkelt att komplettera med nya när nya behov uppstår. Fasta stickurtag har som bekant en tendens att vara felplacerade.

  • Med demonterbara övergolv går det enkelt att lyfta upp övergolvbeläggningen längs väggarna om bättre åtkomlighet önskas. För större ingrepp, ombyggnad vid nya husägare etc, lyfter man helt enkelt bort hela övergolvet.

El i övervåningen
Elinstallationerna för övervåningen samt takbelysning för bottenvåningen drar vi inuti mellanbjälklaget om detta är av RESARO-element.
Ingen håltagning i sidled för att komma igenom balkarna.

  • Demonterbara övergolv möjliggör åtkomlighet i framtiden även i denna del av huset.

Utan RESARO bjälklag i övervåningen görs elinstallationerna på konventionellt sätt.


Huset i framtiden.

Ett hus ska fungera i flera generationer. Kompletteringar av apparater brukar bli aktuella efter 10 á 15 år.

  • Bör inte ett byggkoncept vara sådant att det inte blir dyrt att byta apparater i huset.

  • Bör det inte också vara enkelt att utföra, med t.ex plug-in anslutningar för el och vatten.
  Vid reparation av traditionella hus äldre än 50 år är det i dag billigare att riva än att bygga om på grund av att allting är så svåråtkomligt.
  • Med dagens nytänkande beträffande återvinning och kretslopp är det naturligt att utveckla ett system som tar hänsyn till ovanstående.

Ny teknikutveckling
Men även ny teknik utvecklas.
Huset går lätt att ändra och komplettera för att möta nya tiders krav.
Vem vet i dag vad som är aktuellt att installera i Ditt hus om tio år.


Om Du väljer system RESARO är det större sannolikhet att det går att utföra ändringar i just Ditt hus genom dess goda åtkomlighet.

  • Andrahandsvärdet på huset höjs.

åter till rubrikförteckning


TEXTBILAGOR

RESARO-systemet löser flera av dagens
allvarligaste byggproblem

Kort information om Dynamiskt uteluftsintag


RESAROSYSTEMET:s HEMSIDA
RESARO:s TEKNISKA HEMSIDA
RESARO:s HEMSIDA© RESARO AB