snabbförflyttning på denna hemsida
[ RESAROSYSTEMET | BJÄLKLAGET | VÄGGEN


RESARO TVÅ-KANALSSYSTEM, VARMA GOLV
ENERGI OCH INSTALLATIONSSYSTEM

TOTAL SYSTEMLÖSNING:

1. FÖRVÄRMD UTELUFT YTTERTAKET ANVÄNT SOM SOLFÅNGARE

2. LUFTCIRKULATION GENOM GOLVEN, I ÖPPET BETONGBJÄLKLAG: RESAROELEMENTET GER MJUK VÄRME I ALLA GOLV I HELA HUSET

3. VARM ÖVERTRYCKSGRUND, FÖR ENERGIÅTERVINNING UTAN ÅTERVINNINGSAGGREGAT

 

RESARO-systemet

Teknik för i första hand småhusbebyggelse men även för flerbostadshus t.ex trevåningshus.
Såväl energisystem som byggsystem.

RESARO-systemet omfattar bland annat ett förenklat värmesystem med varma golv utan fördelningskanaler eller rörslingor, där huskroppen används som fördelare av cirkulations- och ventilationsluft samt som solfångare.

Varma golv i kombination med temperaturreglerad cirkulationsluft ger bästa komfort med lägsta energiförbrukning. Golven är varmare än luften i rummen, vilket medger en sänkning av rumstemperaturen utan att rummet upplevs kallare.

Bjälklag och ibland spalter i väggar fungerar som luftkanaler och det låga motståndet som den stora strömningsarean ger, underlättar genomströmningen av cirkulationsluften och minskar energiåtgång i fläktar samt ger låg lufthastighet och inga störande ventilationsljud.

Energitillförseln sker underifrån vilket hjälper till att skapa självdragscirkulation.

 


(snabbförflyttning)
[ RESAROSYSTEMET | BJÄLKLAGET | VÄGGEN ]


 

RESAROELEMENTET, BYGGELEMENT I BETONG

FÖR INSTALLATIONER UTAN HÅLTAGNING.

INSTALLATIONERNA HELT ÅTKOMLIGA I FRAMTIDEN.

TILLUFTSKANAL FÖR CIRKULERANDE VENTILATIONS- OCH UPPVÄRMNINGSLUFT.

BALKLIV FÖR GJUTNING AV FLÄNSAR OCH SKIVA I SAMMA ARBETSMOMENT


Elementet kan användas som bjälklag eller yttertak. Med skivan vänd nedåt eller uppåt.

Byggelementet ger fördelar:

° Spännvidd på upp till 6,7 m. möjliggör normalt enkel uppläggning över en grund eller en våning utan hjälp av mellanupplag.

° Flexibla planlösningar där kunden i ett sent läge kan vara med och påverka.

° Förenklad ledningsdragning för el, värme, vatten och avlopp. Placeras inuti elementet utan dyra upphängningsanordningar.

° Unik möjlighet att komma åt husets installationer i all framtid. Viktigt vid ombyggnad och vid eventuella vattenskador.

° Bättre ljudklimat mellan bostadens våningar.

° Energilagring för nattuppvärmning i betongskivan. Temperaturutjämning.

° Lätt att torka ut stommen. Ytmaterielen kan läggas på tidigare än vid andra system.

° Grundläggning vintertid.

 


(snabbförflyttning)
[ RESAROSYSTEMET | BJÄLKLAGET | VÄGGEN ]


 

RESARO VÄGGELEMENT, RESARO VÄGGUPPLAG

 

En ny hopfogningsmetod för prefabricerade byggelement, enskikts gjutna väggar med infästad isolering och tunnskiviga golvbjälklag.

Eliminerar behovet av förtjockning av väggbetongen vid upplag samt behovet av vertikala T-balksliv i bärande väggar.

 

 

 

Golvbjälklagen är upplagda på bjälklagets egen bärande skiva.

Bjälklagen vilar på väggarna med möjlighet att röra sig elastiskt och ger centrisk belastning.

Ovanförliggande vägg belastar underliggande upplagsvägg centriskt vertikalt.

Köldbryggor elimineras helt.

Väggbetongskivan täcks av ett obrutet, jämntjockt, isolerskikt utan värmeledande förbindningar utåt. Tunn rak betongskiva ger lättare element vid transporter och enklare gjutning.

Tunna betongskivor i bjälklag och väggar ger snabb uttorkning.

Ytmaterielen kan läggas på tidigare utan risk för mögelbildning.

 

 

OBRUTET ISOLERSKIKT, INGA KÖLDBRYGGOR

BEFINTLIG TEKNIK RESARO:s LÖSNING

VALFRIA YTMATERIAL
TEGEL, TRÄPANEL, PUTS........


 

Med träpanel utvändigt är den supervärmeisolerade Resarostommen brandskyddad enligt gällande svenska normer med pågjuten betongskiva, vilken även tjänar som infästning för träfasaden.

Dessutom: Kring varje elementskarv och fönster skyddar ingjuten brandhärdig isolering.FLER EGENSKAPER

 • Vertikala laster leds centriskt in i väggens betongskiva.

 • Uppfinningen ger även lösningar på förbindning av väggar och bjälklag för överföring av horisontella krafter för stabilitet.

 • Även reducering av antalet upplagsbalkar vid fribärande bottenbjälklag.
  • Bjälklaget kan vinkelvrida sig vid upplaget vid olika lastintensiteter av nyttig last utan att låsas fast och brytas sönder.

  • Horisontella krafter från jordtryck eller vindlast kan enkelt föras in i bjälklagsskivan, vilken blir utsatt för i stort sett centriska krafter i skivans plan.

  • Dessa krafter klarar man av med tunna skivkonstruktioner och sparar material.

  • Med det glestandade upplaget förs horisontella krafter lätt in från långväggar in i skivan och in i gavelväggar och vice versa för stabilitet.

  Bjälklagselementen kan vändas med skivan vänd uppåt eller nedåt.

   


  (snabbförflyttning)
  [ RESAROSYSTEMET | BJÄLKLAGET | VÄGGEN ]


  BILDER OCH RITNINGAR

  RESARO ENERGISYSTEM FÖR VILLOR, RESAROSYSTEMET's HEMSIDA


  TEXTBILAGOR

  RESARO- systemet löser flera av dagens
  allvarligaste byggproblem

  Information om RESARO- systemet
  för villor Fakta för HUSKÖPARE

   


   

  © RESARO AB